Blog 50 : ‘Plan Your Trade and Trade Your Plan!’ – การวางแผนทำให้พร้อมรับมือทั้งขาขึ้นและขาลง

“Luck is what happens when preparation meets opportunity.” – Seneca the Younger การวางแผนเทรดหรือแผนการลงทุนนั้น เป็นสิ่งที่ควร(ต้อง)ทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพราะมันจะช่วยให้เรารับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆในตลาดได้โดยไม่ตื่นตระหนก รู้ว่าเราควรทำอย่างไรเมื่อตลาด-หุ้นแสดงอาการต่างๆในแต่ละช่วง คนที่ไม่ได้วางแผนเป็นประจำ ก็มักจะเจอปัญหาว่า ตลาดเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วแต่ไม่รู้จะซื้อหุ้นตัวไหนดี...