Blog 47 : สรุปเนื้อหาสัมนา “IBD 30 Years’ – Past, Present, and Future Market Leaders”

  Edited (2017) : จากประสบการณ์ในตลาดหุ้นกว่า 50 ปี ทำให้หลักการและคำสอนของปู่โอนีลมีความขลังและเป็นของจริง . เพราะมันไม่ใช่ความเห็นที่มีอคติหรือเกิดจากความเชื่อส่วนตัว (bias) แต่มันคือสิ่งที่ตกผลึกจากการผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่าน cycle ตลาดขาขึ้นและขาลงมาอย่างยาวนานหลายยุคสมัย . ทำให้ผมเชื่อว่า ถ้าคนที่นำเอาหลักการของปู่มาปรับใช้กับระบบตัวเองอย่างจริงจัง เวลาที่ตลาดไม่ดี...